Saturday, 8 June 2019

Thursday, 23 May 2019

Sunday, 19 May 2019

અજમોદ અને અજમોદાદી ચુણવ વચ્ચે નો તફાવત અને તેના વિશે માહિતી

May 19, 2019
અજમોદ અજમોદ એને બોડી અજમો પણ કહે છે, કેમ કે એ અજમાની એક જાત છે. એનો છોડ વષાવયુ છે. ભારતમાાં ઘણે ઠેકાણે થાય છે. બાંગાળમાાં તે ખુબ થાય છ...